A few nuts a day could keep the doctor away.


Smluvní podmínky

1. ÚVOD

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu ALIKA a.s.  na internetových stránkách www.oriskov.eu

Dodavatel:

ALIKA a.s.

Oříškov.eu

Čelčice 164
798 23

IČO: 65138244; DIČ: CZ65138244
Telefon: 582 373 667 Fax: 582 381 221

e-mail: info@alika.cz

Odběratel:
Fyzická nebo právnická osoba, nakupující výrobky nebo zboží z internetového obchodu Oříškov.eu.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. objednávka a kupní smlouva

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů uvedených na e-shopu Oriskov.eu. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany odběratele. Závazný je vždy obsah nákupního košíku a potvrzená objednávka.Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje odběratel výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Dodavatel si vyhrazuje právo požádat odběratele o případnou písemnou autorizaci objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo zažádat o zaplacení zálohy.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Předmět objednávky a závazky dodavatele

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Dodavatel se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Dodavatel je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy odběratele.
Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud odběratel opakovaně neplní svůj závazek odebrání zboží a zaplacení kupní ceny.

Závazky odběratele
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Cena
Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce jsou uvedeny ceny zboží s DPH i bez DPH). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu Oříšky.eu jsou realizovány v České republice.

Termín dodání zboží
Zboží bude expedováno objednavateli do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky (a přijetí platby v případě platby bankovním převodem), je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Dopravce
Dodavatel si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

Osobní odběr

Odběratel si zboží převezme osobně na adrese ALIKA a.s., Čelčice 164, 798 23 v podnikové prodejně Po-Pá vždy od 6,00 - 18,00 hodin.

Cena za dopravu:

1. Česká pošta – Balík do ruky

Cena dopravy 103,- s DPH

2. PPL

Cena dopravy 99,- s DPH


4. Způsob úhrady

Převzetí dodávky objednaného zboží
Odběratel je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána dodavateli, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme odběrateli zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Úhrada probíhá:

Na dobírku - nyní není k dispozici

Při dodání dopravce od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka) 23,00 Kč včetně DPH.

Zboží Vám bude odesláno co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dní od přijetí objednávky, platbu provedete prostřednictvím České pošty při převzetí zboží.

Bankovním převodem

Po odeslání objednávky převedete obnos peněz na náš účet, po přijetí převodu Vám bude zboží zasláno poštou.

číslo účtu: 3897132/0800
Česká Spořitelna a.s., Kounicova 4, Brno
variabilní symbol: číslo Vaší objednávky (zobrazí se po odeslání objednávky)
konstantní symbol: 0008 (platba za zboží)

V hotovosti    
Platba v hotovosti při osobním odběru na adrese ALIKA a.s., Čelčice 164, 798 23, Česká republika.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na info@alika.cz nebo faxem na číslo +420 582 381 214 nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Po obdržení vráceného zboží dodavatel obratem odběrateli vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí odběratel.

6. Další ustanovení

V případech, kdy:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží 

bude odběratel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

Ceny zboží
Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny odběrateli v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, dodavatel neprodleně o této skutečnosti informuje odběratele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Nepřevzaté zboží
V případě, že odběratel odmítne zboží převzít, má dodavatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení odběrateli.

Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavírané v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

Užívání registrovaných údajů
Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů dodavatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Reklamace

Odběratel
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Odběratel je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o případných zjištěných závadách. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat dodavatele.
Reklamaci doručuje odběratel na vlastní náklady dodavateli. Odběratel přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu.

Dodavatel
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího odběratele sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi dodavatel.

8. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace odběratelem jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o odběratelích nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Odběratel souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Dodavatel má povinnost vymazat registrovaného odběratele z databáze v případě, že o to písemně požádá. 
Provozovatelé internetového obchodu ALIKA a.s. si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si odběratel nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu ALIKA a.s.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu Oříškov.eu. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.